fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

България получи първия транш по Плана за възстановяване и устойчивост. Първите средства бяха одобрени още в началото на месец ноември 2022 г., а през изминалата седмица зелена светлина за плащането са дали всички държави-членки на ЕС. Първата стъпка за получаване на първия транш е изпълнен успешно! 

Той представлява 23% от общата сума, която България трябва да получи за целия план или 2,7 млрд. лева, които са предназначени за финансиране на инвестиционни проекти по Плана от МРРБ, МТС и МОН.  

Образованието е ключов компонент в Плана за възстановяване и устойчивост на България. Учениците от ромски произход са споменати само в едно единствено изречение, що се касае до предизвикателствата на компонента: „Делът на преждевременно напусналите училище е особено голям в селските райони и сред ромите.“ В Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите /2021 – 2030/, където МОН е водеща отговорна институция за изпълнение на целите на Стратегията в приоритет „Образование и обучение“, не съществува инвестиционен проект, който да цели предотвратяване на преждевременното отпадане на ромски деца от училище. 

Ние от ПРК апелираме Министерството на образованието и науката да предприемат адекватни действия по отношение на преждевременното отпадане на ромски деца от училище. 

Планът за възстановяване и устойчивост осигурява достатъчно средства за инвестиции в образованието на ромските ученици и деца. Припомяме на българките политици, че нашите искания за последователна политика за образователни постижения, изложени в  Манифеста на Постоянна Ромска Конференция са подкрепени от 70 000 български граждани и призоваваме българските политици за инвестиции в:  

Постоянна ромска конференция © 2023. All Rights Reserved.

Подай сигнал за нарушение по време на преброяването