fbpx
Skip to content Skip to footer
1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Политика за поверителност (Политика) цели да опише начина насъбиране, съхранение, използване и споделяне на личните данни на потребителите на платформата, подкрепящи наши настоящи и бъдещи петиции, консултации и форми за обратна връзка, използвайки социални медии и канали и уебсайт www.romastandingconference.org Настоящата Политика за поверителност гарантира спазването на изискванията и целите на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)(„Регламент“), в сила от 25 май 2018 г., и на българското законодателство. Лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 означава всяка информация,свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

2. КОИ СМЕ НИЕ?

Постоянна ромска конференция е гражданско движение от ромски, про-ромски активисти и организации от цялата страна, което работи за социална справедливост и просперитет на ромската общност.

Нашата уебстраница е: https://romastandingconference.org

3. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ И С КАКВА ЦЕЛ

Предоставянето на личните данни е доброволно. Видовете информация, които събираме, зависят от услугата, от която се ползвате, както и от това в какво качествовлизате в отношения с нас. Информацията, която ние бихме могли да поискаме от Вас, включва най- общо: 1) информация за контакт – имена, имейл адрес, телефон за връзка,данни за местонахождение и 2) всяка друга информация, която събираме с Вашето съгласие и е позволена или изисквана от закона. Всяка информация, която Вие ни предоставите, ще бъде съхранявана и обработвана в съответствие с нашите организационни и технически изисквания с цел осигуряване на защитата на данните Ви. Информацията, която събираме, постъпва при нас при подкрепа на петиция, при попълване на наши анкети и форми за участие в инициативи, обучения, конкурси и пр., при свързване с нас по имейл или телефон.

4. БИСКВИТКИ /COOKIES

Този сайт използва бисквитки – малки текстови файлове, които се поставят на вашeто устройство, за да помогнат на сайта да осигури по-добро потребителско изживяване. По принцип бисквитките се използват, за да запазят предпочитанията на потребителите, да съхраняват информация за неща като колички за пазаруване и да предоставят анонимизирани данни за проследяване на приложения на трети страни като Google Analytics. Бисквитките обикновено съществуват, за да подобрят вашето сърфиране. Можете обаче да предпочетете да деактивирате бисквитките на този сайт и на други. Най-ефективният начин да направите това е да деактивирате бисквитките във вашия браузър. Предлагаме да се консултирате с раздела за помощ на вашия браузър.

5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Ние използваме лична информация единстветно, за да ви

(1) информираме за различните инициативи, които доброволно организираме чрез информационни бюлетини, покани, информация за кампании и

(2) за лична комуникация с нас, когато сте наш доброволец или съмишленик.

 

6. СПОДЕЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ С ТРЕТИ ЛИЦА

Не споделяме лична информация на трети лица, освен в случаите, когато изрично Ви питаме писмено. Друг случай на споделяне е такова, което да включва сътрудничество в криминални или държавни разследвания или изпълнение на съдебна заповед.

7. ИЗБОРИ И СЪГЛАСИЕ

Със съгласието ви за подкрепа на петиции и/или участие в консултации с нас ще се счита, че вие сте прочели, разбрали и изразили вашето съгласие за използването на вашите лични данни в съответствие с настоящата Политика за поверителност. В отделни случаи е възможно наличието на връзки към сайтове и приложения, собственост на други компании извън покриваната от настоящата Политика среда, където информацията, която се събира и обработва е извън нашият директен контрол.
Постоянна ромска конференция няма да използва, споделя или обработва лична информация за Вас по начини различни от описаните, без да иска Вашето съгласие. „ПРК“ ще разполага с данните, които сте ни предоставили, до 3 г. за изпълнение на целите, описани по-горе, освен ако не е посочен конкретен срок за съхранение. Информацията, която сте ни предоставили, ще бъде използвана единствено за целите, за които сте се съгласили и за които сте били информирани. Вие може по всяко време да оттеглите съгласието си да обработваме и съхраняваме Вашата информация като се свържете с нас на имейл info@romastandingconference.org. В случай на оттегляне е възможно да не можем да осигуряваме дадени продукти или услуги поради естеството на работа. Всяка информация, която съхраняваме и използваме, ще бъде унищожена след изтичане на срока на Вашето съгласие, освен в случаите, когато законът изисква друго.

If you register on our website, we also store the personal information you provide in your user profile. You can see, edit, or delete your personal information at any time (except changing your username). Website administrators can also see and edit that information.

8. БЕЗОПАСНОСТ

„ПРК“ използва физически, технически и административни мерки за сигурност, за да защитава данните от загуба, неправомерен достъп, злоупотреба, изменение или източване. Достъпът до лична информация е ограничен до определени наши членове, които са запознати с нашата Политика за поверителност и са лично отговорни за сигурността на информацията, която обработват. Достъп до лични данни имат само лица, чиито задължения включват работа с конкретните данни. В случай че бъде установено, с или без съдействието на компетентните органи, че са предоставени данни без съгласието и/или знанието на техния титуляр, „ПРК“ ще положи необходимите усилия незабавно да уведоми за това титуляря на тези данни, доколкото това е възможно. Мерките за сигурност, които използваме, включват псевдонимизация и криптиране на личните данни, поддържане на постоянна поверителност на информацията, редовно оценяване на ефективността на защитата и др.

9. ВАШИТЕ ПРАВА

– Право на достъп: право да получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, и ако това е така, да получите достъп до данните и следната информация: a) целите на обработването; б) съответните категории лични данни; в) получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни; г) съществуването на право да се изиска от нас коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, или да се направи възражение срещу такова обработване; е) правото на жалба до надзорен орган; ж) когато личните данни не се събират от Вас, всякаква налична информация за техния източник; з) съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането.

Правото на получаване на копие от личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни копия, поискани от Вас, „ПРК“ може да наложи разумна такса въз основа на административните разходи. Когато Вие подавате искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго. Правото на получаване на копие не влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

– Право на коригиране: Вие имате право да поискате от нас да коригираме без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас. Като се имат предвид целите на обработването Вие имате право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

– Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“): 1.Вие имате правото да
поискате от „ПРК“ отписване на свързаните с Вас лични данни без ненужно забавяне, а ние имаме задължението да изтрием без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания: a) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; б) Вие се отписвате от своето съгласие, върху което се основава обработването на данните съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) от Регламента, и няма друго правно основание за обработването; в) Вие възразявате срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от Регламента и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или възразявате срещу обработването съгласно член 21, параграф 2 от Регламента; г) личните данни са били обработвани незаконосъобразно; д) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо „ПРК“; е) личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество по член 8, параграф 1 от Регламента Правото не е приложимо, доколкото обработването е необходимо: a) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; б) за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Европейския съюз или правото на
държавата членка, което се прилага спрямо нас или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на „ПРК“; в) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Регламента; г) за целите на архивирането в обществен
интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, доколкото съществува вероятност правото, установено в параграф 1, да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или д) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
– Право на ограничаване на обработването.
– Задължение за уведомяване при коригиране или изтриване на лични данни
или ограничаване на обработването.
– Право на преносимост на данните: Вие имате право да получите личните данни,
които Ви засягат и които сте предоставили на нас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, ако са спазени изискванията на

Регламента.
– Право на възражение и автоматизирано вземане на индивидуални решения. – Всички други права, посочени в действащото законодателство.

 

10. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Възможно е Политиката за поверителност да бъде променяна по всяко време и без предизвестие, за да отразява настоящите изисквания и за да може по-добре да предпазваме данните Ви. Версията, която е в сила, ще бъде винаги на www.romastandingconference.org, а с използването на сайта ще се счита, че Вие приемате промените, ако са настъпили такива. Последните изменения в Политиката са от 30.03.2019 г.

IX. Ресурси и контакти
–„ПРК“
Имейл: info@romastandingconference.org
– Комисия за защита на личните данни
Уебсайт: www.cpdp.bg
– Общ регламент за защита на личните данниhttps://www.cpdp.bg/userfiles/file/New_legislation/Regulation_EU_2016_679_Bg.pdf

Постоянна ромска конференция © 2023. All Rights Reserved.

Подай сигнал за нарушение по време на преброяването