fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ромските младежи не са включени в Стратегията. Това ние отчитаме, като една от големите й слабости! Включването на ромската младеж в следните приоритетни направления – заетост, образование, здравеопазване и борба с дискриминацията/език на омразата, ние предлагаме включването и на следните две – политика и ромската жена. Посочените приоритети ще гарантират отключването и развитието на потенциала на ромските младежи. 

Ромските младежи не са включени по никакъв в планираната стратегията.Това ние отчитаме, като една от големите й слабости!

Бързо растящото ромско население и все по-младата му демография са индикатори, че инвестирането в ромските младежи ще бъде ключово за развитието на България. Имайки това предвид, ние констатираме, че е ключово: 

 • инвестирането в мерки и политики за осигуряването на равноправното стъпване на пазара на труда;
 • качественото и конкурентноспособното образование е ключово; безопасната и адекватна защита срещу дискриминацията/език на омразата;
 • предоставянето на възможност за израстване и развитието в държавни институции и политически семейства е ключово; качественото и достъпно здравеопазване;
 • еманципацията на ромската жена е ключово. 

Затова:

 • Достъп до висококвалифицирания пазар на труда
 • Възможност за квалификация и преквалификация
 • Стимулиране на предприемачеството сред младите ромски младежи
 • Нарочни мерки за обучение, стажуване и работа в държавните институции за ромски младежи
 • Активиране на програмата “Младежка гаранция”
 • Предоставяне на възможност за ранно кариерно ориентиране
 • Предоставянето на възможност и подкрепа на младежите за ориентиране на пазара на труда и лесното намиране на работа
 • Създаване на условия за ромските младежи в селата да посещават училищни институции в града
 • Достъп до качествено образование
 • Изискване от местната власт да създаде мерки за ограничаване на първична и вторична сегрегация на училищните институции
 • Създаване на механизми за стимулиране и подкрепа на ромски младежи във висшето образование
 • Достъп до дигитална среда и нови технологии
 • Създаване и предоставяне на безопасна среда на младежите в учищните институции
 • Предоставяне на възможност и подкрепа на младежите за развиване на меки умения
 • Предоставяне на възможност за менторство на младежите
 • Предоставяне на възможност за менторство на младежите за развиване на граждански и политически компетенции
 • Предоставяне на политическо обучение
 • Предоставяне на възможност за израстване в политическите семейства в страната
 • Стимулиране участието на младите роми в управлението на младежката политика на национално, регионално, областно и общинско ниво
 • Достъп до качествено здравеопазване
 • Насърчаване на здравословен начин на живот
 • Достъп до здравно, сексуално и репродуктивно образование за млади роми
 • Интензивни мерки за превенция на дискриминация и език на омразата
 • Информационни кампании сред младите роми за възможностите за докладване и противодействие на дискриминация и език на омразата, особено по признак пол, възраст и етнически произход
 • Възможности за въвличане на млади роми в мониторинг и докладване на език на омразата в медиите и обществената среда
 • Стимулиране на нейната еманципация
 • Предоставяне на възможност и подкрепа на ромската жена при семейното планиране
 • Изграждане на разбиране в младата ромска жена, че тя има право на мнение и избор
 • Целенасочени мерки за подкрепа на ромски жени, жертви на насилие
 • Мерки за превенция на насилие, основано на пола, сред млади ромски жени, включително чрез кампании и обучение

Темата за ромските младежи и жена трябва да се яви хоризонтална политика в настоящата стратегия. Ние очакваме да бъдем поканени да участваме активно в разработването на плана за действие, за да гарантираме интересите на младите роми.

Нищо за ромите, без ромите!

Ot младежите на постоянна ромска конференция

Постоянна ромска конференция © 2023. All Rights Reserved.

Подай сигнал за нарушение по време на преброяването