fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Позиция на Постоянна ромска конференция за преброяването

2021 година е година, изпълнена с редица значими събития за България. Наред със създаването на Националния план за възстановяване и устойчивост, планирането на програмния период 2021 – 2027 г., разработването на Националната стратегия за приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г., 2021 г. е и годината, в която се провежда 18-тото поред Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България. 

Преброяването се прави веднъж на всеки десет години и дава възможност да се проследи развитието на човешкия капитал в България, да се характеризира възпроизводството на населението и неговата териториална мобилност. Освен това преброяването на населението и жилищния фонд и се изпълнява в съответствие с насоките на Евростат – европейската статистическа система. 

През последните няколко преброявания данните за ромите имат ниска степен на изчерпателност. Много от институциите и държавните органи (особено на местно ниво) практикуват събирането и използването на данни за ромската общност от учени, изследователи и неправителствени организации, защото информацията им е по-достоверна и по-точна. Това им позволява да планират по-адекватно и да реализират програми и политики насочени към ромите.

Отчитайки неадекватните данни по отношение на етническите малцинства, Евростат дава методологични препоръки, предназначени да гарантират качеството на изготвените данни и метаданни, като взема предвид дори методологията по отношение на действията спрямо етническите групи в  държавите-членки.

Ние от Постоянна ромска конференция осъзнаваме важността и значението на преброяването за България и за ромската общност. Необходимо е ромите да участват пълноценно и равнопоставено в преброяването, като гаранция за качеството на събраните данни. 

Постоянна ромска конференция проведе масирана кампания за включване на роми като преброители и провежда публична кампания за осведомяване на ромската общност за активно участие в процеса по преброяване. Едно от най-значимите предложения на гражданското движение беше разкриването на пунктове за електронно преброяване в големите ромски квартали, в които доброволци да асистират на ромската общност да се преброят електронно. 

Националния статистически институт не предприе необходимите действия за ефективното включване на ромската общност в преброяването, въпреки привидната отвореност на Националния статистически институт за съвместни действия. Напротив, НСИ отхвърли предложението за разкриване на пунктове за електронно преброяване в кварталите с концентрация на ромско население. 

Освен това, установихме порочна практика в някои общини за разпределяне на одобрените роми преброители в райони без ромско население. Съгласно насоките на Евростат за прилагане на специални мерки при преброяването на етническите общности, над 525 кандидат-преброители от ромски произход заявиха желанието си да бъдат преброители в ромските квартали. Въпреки това, ръководството на НСИ не се съобрази с изискванията. Част от одобрените роми преброители са разпределени в не ромските квартали, което води до създаване на предпоставки за събиране на некачествена и неточна информация, възпрепятства работата им и застрашава сигурността на самия преброител. 

В същото време преброители от не ромски произход са разпределени в ромски квартали, за които имаме сигнали, че преброяват ромската общност без реално посещение. Провеждат анкетирането неправилно, не задават въпросите за етническа принадлежност и нарушават закона, като манипулират домакинствата да посочват невярна етническа принадлежност – българска. В следствие на това се изкривяват данни, които са важни за развитието на България в следващите 10 години. 

Поведението на НСИ по отношение на преброяването в ромските квартали, без да бъдат спазени европейски стандарти и методология, отново ще изкриви актуалната и реалистична информация за броя и състоянието на ромите в България. Това ще попречи на България да разработи и изпълни неефективни политики спрямо ромската общност в следващите 10 години, както и ще отнеме правото на ромите да се самоопределят. 

Постоянна ромска конференция настоява да се вземат спешни мерки за:

Преброяването изисква участието на всички граждани в страната. Ръководството на НСИ е длъжно да вземе в предвид спецификата на всички общности в България и да предприеме необходимите действия за създаване на условия, които да намалят риска от провал на Преброяването.   

Постоянна ромска конференция © 2023. All Rights Reserved.

Подай сигнал за нарушение по време на преброяването